Rank of the ACM Southeastern Europe Region 2004

Rank

Country

Institution

Name

Solved

Time

1

ROM

Politehnica University Bucharest

UPB-1

7

659

2

BGR

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

SU-2

7

838

3

UKR

Taras Shevchenko Kiev National University

KNU-1

7

1398

4

ROM

University of Bucharest

UNIBUC RED DEVILS

6

699

5

ROM

Politehnica University Bucharest

UPB-2

6

865

6

BGR

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

SU-1

6

1002

7

BGR

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

SU-3

6

1127

8

UKR

NTU of Ukraine "KPI", Institute of Physics and Technology

PHYSTECH

5

981

9

UKR

Kharkov National University of Radio Electronics

DEFAULT TEAM

5

1049

10

ROM

Babes-Bolyai University Cluj Napoca

UBB

4

347

11

YUG

University of Nis

LIONS

4

420

12

ROM

University of Bucharest

UNIBUC FLD

4

481

13

UKR

Vinnytsia National Technical University

VNTU-1

4

514

14

ROM

University of Bucharest

UNIBUC COL

4

619

15

UKR

Donetsk National Technical University

DONNTU

4

665

16

BGR

University of Plovdiv "Paissii Hilendarski"

PU

4

771

17

ROM

Al. I. Cuza University Iasi, Faculty of Computer Science

FIIS

4

901

18

UKR

Vinnytsia National Technical University

VNTU-2

3

305

19

YUG

University of Belgrade

UNIBG-2

3

308

20

ROM

Politehnica University Bucharest

UPB-3

3

357

21

UKR

I. I. Mechnikov Odessa National University

X3 TEAM

3

464

22

UKR

Taras Shevchenko Kyiv University

KNU-2

3

544

23

ROM

Petru Maior University

UPM-MURES

3

548

24

UKR

Zaporizhzhya National Technical University

ZNTU

3

580

25

MDA

Universitatea Tehnica a Moldovei

UTM1

3

753

26

ROM

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi"  Iasi

TUIASI

2

188

27

UKR

Kharkov National University of Radio Electronics

CUSTOM TEAM

2

192

28

ROM

Politehnica University Timisoara

UPTIM

2

213

29

ROM

"Lucian Blaga University" of Sibiu

SIBIU

2

290

30

YUG

University of Belgrade

UNIBG-1

2

294

31

ROM

Sapientia Hungarian University Of Transylvania

SAPIENTIA-MS

2

305

32

ROM

Technical University of Cluj Napoca

TUCN-2

2

475

33

BGR

American University in Bulgaria

AUBG

2

490

34

BGR

Technical University of Varna

TU-VARNA

1

27

35

ROM

Universitatea "Dunarea de Jos" Galati

UGAL

1

53

36

ROM

Technical University of Cluj Napoca

TUCN-1

1

58

37

GRC

University of the Aegean

KOLMOGOROV

1

68

38

ROM

"1 Decembrie 1918" University

UNIDEC

1

78

39

ROM

University of Craiova

STIINTA

1

91

40

ROM

Universitatea din Craiova

BLUE LIONS

1

92

41

ROM

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava

UNISV

1

127

42

MLD

State University of Moldova

USM-INFO

1

171

43

ROM

University of Oradea

UNIVERSITY OF ORADEA

1

196

44

MLD

Academia de Studii Economice din Moldova

ASEM

0

0