Contest "SEERC 2019" - [5:00:00], finished

Last success:

4:59:48, KhNURE__RandomPeople (Havrashenko, Plotnikov, Popovych), B.

Last submit:

4:59:59, KNU_Kektus* (Chemerys, Ocheretnyi, Smelskyi), F.

Place

User

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Total

Penalty

1

University of Bucharest - ScrambledEggs

-2

+1

(3:14)

+1

(4:38)

+

(0:31)

+

(2:56)

+

(1:56)

+

(1:07)

 

+1

(0:43)

+

(0:36)

 

8

1001

2

Kharkiv National University of Radio Electronics - KhNURE_NRG (Aslandukov, Shanin, Vallas)

 

+3

(0:53)

+

(4:01)

+

(1:18)

+1

(4:02)

+1

(3:04)

+

(1:55)

 

+

(0:16)

+

(0:48)

 

8

1077

3

Faculty of Computer Science, Belgrade - RAF Penguins

+1

(5:00)

+7

(3:15)

 

+

(0:45)

+1

(4:15)

+1

(2:55)

+1

(1:57)

 

+

(0:30)

+

(1:04)

 

8

1401

4

V.N. Karazin Kharkiv National University - KhNU_DOROGA* (Koval, Kravtsov, Ostashev)

 

+2

(3:01)

 

+

(0:52)

+2

(2:33)

+

(3:07)

+3

(2:03)

-8

+1

(0:55)

+

(1:05)

 

7

976

5

Taras Shevchenko National University of Kyiv - KNU_MaxFun (Barenblat, Hryshechkin, Makarovych)

+3

(4:42)

+3

(1:37)

 

+1

(2:14)

+1

(1:23)

-11

+

(2:25)

 

+

(0:34)

+

(1:32)

 

7

1027

6

Bilkent University - UNAGI

+4

(5:00)

+2

(1:39)

 

+1

(3:43)

+6

(4:52)

-4

+

(2:42)

 

+

(0:41)

+

(2:01)

 

7

1498

7

Lviv National University - LNU Jackals (Mochernyik, Pastushchak, Shcherba)

 

+1

(1:50)

 

+

(0:48)

+

(2:33)

-12

+

(1:45)

 

+

(0:19)

+

(0:53)

 

6

508

8

Babes-Bolyai University - UBB_HakunaMatata

 

+1

(4:03)

 

+

(0:53)

+

(2:33)

-2

+

(2:36)

 

+

(0:26)

+

(1:08)

 

6

719

9

Taras Shevchenko National University of Kyiv - KNU_Kektus* (Chemerys, Ocheretnyi, Smelskyi)

 

+2

(1:55)

 

+2

(1:04)

+2

(4:06)

-4

+

(2:14)

 

+

(0:22)

+

(1:16)

 

6

777

10

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - VYE

-1

+4

(2:46)

 

+

(0:38)

+1

(3:48)

 

+2

(2:12)

 

+

(0:55)

+

(1:05)

 

6

824

11

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - CLC

 

+4

(3:39)

 

+

(0:47)

+

(4:26)

-5

+1

(2:36)

 

+1

(0:30)

+

(1:06)

 

6

904

12

Sofia University - FMI1

-3

+3

(4:01)

 

+

(1:36)

 

+3

(3:16)

+3

(3:06)

 

+

(0:18)

+

(0:56)

 

6

973

13

Bogazici University - Trie Hard

-4

+3

(2:29)

 

+2

(1:25)

+4

(4:45)

-12

+1

(2:48)

 

+

(0:12)

+

(1:31)

 

6

990

14

Technical University of Cluj Napoca - UTCN_SalaiiC7

 

+7

(3:08)

 

+1

(1:37)

+1

(3:46)

-13

+

(2:05)

 

+2

(0:39)

+

(1:58)

 

6

1013

15

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" - KhPI_Morituri::Reborn (Babenko, Cherevko, Mats)

 

+11

(4:07)

 

+

(0:43)

+8

(4:59)

-9

+3

(4:31)

 

+4

(1:53)

+

(2:04)

 

6

1617

16

Taras Shevchenko National University of Kyiv - KNU_is_Not_Unix (Bezdushnyi, Borziak, Cherniakin)

 

+1

(3:30)

 

+2

(0:42)

 

-11

+1

(1:28)

 

+

(0:17)

+

(1:36)

 

5

533

17

Bogazici University - here for meal

 

+1

(3:04)

 

+1

(0:59)

-7

-1

+2

(2:41)

 

+1

(0:32)

+

(1:15)

 

5

611

18

Sofia University - FMI2

-1

+6

(2:25)

-4

+1

(1:11)

-1

-9

+2

(2:50)

 

+

(0:51)

+

(0:59)

 

5

676

19

Bogazici University - Send Nodes

 

+2

(0:49)

 

+

(1:24)

-9

 

+5

(3:38)

 

+

(0:57)

+1

(4:10)

 

5

818

20

University of Belgrade -  ETF Belgrade 1

 

+6

(4:11)

 

+

(1:36)

 

-7

+1

(3:22)

 

+

(0:31)

+

(1:52)

 

5

832

21

Politehnica University of Timisoara - LeethalTeam

 

+5

(3:41)

 

+5

(2:40)

-2

 

+

(1:56)

 

+

(1:16)

+

(2:08)

 

5

901

22

Uzhgorod National University - UzhNU_Auturismo (Pryhara, Sydoran, Vovk)

 

+8

(4:42)

 

+1

(1:23)

 

-11

+

(3:19)

 

+

(0:18)

+

(2:49)

 

5

931

23

Kharkiv National University of Radio Electronics - KhNURE__RandomPeople (Havrashenko, Plotnikov, Popovych)

 

+4

(5:00)

 

+

(1:16)

 

 

+6

(4:02)

 

+1

(1:23)

+

(2:03)

 

5

1044

24

University of Bucharest - Too Simplex

 

-11

 

+1

(0:48)

+7

(3:50)

 

+2

(4:22)

 

+

(0:20)

+3

(4:37)

 

5

1097

25

Faculty of Computer Science, Belgrade - RAFFFF

 

 

 

+8

(2:27)

+8

(4:55)

-2

+4

(3:52)

 

+

(0:30)

+

(2:15)

 

5

1239

26

West University of Timisoara - UVT_CodeBreakers

 

-1

 

+3

(1:01)

-3

 

+

(2:42)

 

+

(0:29)

+

(1:30)

 

4

402

27

Uzhgorod National University - UzhNU_KSUV* (Kramarenko, Mikhno, Ruban)

 

 

-1

+4

(0:46)

 

-33

+1

(2:26)

 

+1

(0:33)

+

(1:02)

 

4

407

28

Bogazici University - Etliekmek

 

-4

 

+1

(0:59)

 

-24

+1

(3:04)

 

+

(0:49)

+

(2:03)

 

4

455

29

Lviv National University - LNU XXL (Chikh, Tarnavskyy, Zhuk)

 

-13

 

+2

(1:58)

 

-9

+2

(3:02)

 

+

(0:11)

+

(1:33)

 

4

484

30

Ukrainian Catholic University - UCUlele (Antentyk, Kofman, Vey)

 

-14

 

+

(0:39)

 

-1

+7

(3:48)

 

+

(0:14)

+

(1:10)

 

4

491

31

University of Sarajevo - Sahaturn V

 

-3

 

+

(1:11)

 

 

+1

(4:14)

 

+

(0:32)

+

(2:22)

 

4

519

32

Vinnytsia National Technical University - VNTU_4REST (Kavka, Pastukh, Spazhev)

 

 

 

+1

(1:35)

 

 

+

(3:47)

 

+1

(0:47)

+

(2:18)

 

4

547

33

Odessa National Mechnikov University - ONU_Wrong_Answer (Lozinskiy, Rudnitskyi, Zinoviev)

 

-1

 

+1

(1:16)

 

 

+5

(3:36)

 

+

(0:29)

+

(1:53)

 

4

554

34

National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" - NTUU_KPI_ExtremeLabor (Kleshch, Shulikov, Yakovchuk)

 

 

 

+2

(1:46)

 

 

+3

(3:21)

 

+

(0:30)

+

(2:12)

 

4

569

35

V.N. Karazin Kharkiv National University - KhNU_Surgeons (Smirnov, Stepanov, Stepanova)

 

-9

 

+7

(2:20)

 

-4

+

(2:59)

 

+

(1:03)

+

(0:54)

 

4

576

36

Kharkiv National University of Economics - KhNUE_El_psy_kongroo (Kazakov, Kovalenko, Timoshevsky)

 

 

 

+

(1:27)

 

 

+1

(3:00)

 

+1

(1:37)

+

(4:20)

 

4

664

37

National Technical University of Athens - NTUA-ECE-2

 

-2

 

+

(0:45)

 

 

+2

(3:51)

 

+2

(2:05)

+

(3:26)

 

4

687

38

Donetsk National University - DonNU_Fearless (Batsinko, Isaienkov, Protsenko)

 

 

 

+4

(1:57)

 

 

+

(4:08)

 

+

(0:27)

+1

(3:22)

 

4

694

39

TOBB University of Economics nd Technology - Symphony of Coding

 

-6

 

+3

(1:39)

 

 

+4

(4:06)

 

+

(0:26)

+2

(2:58)

 

4

729

40

Donetsk National University - DonNU_make_AI_not_war* (Barho, Bilous, Varer)

 

 

 

+9

(1:08)

 

-6

+5

(3:24)

 

+1

(0:14)

+1

(2:36)

 

4

762

41

University of Bucharest - shurub

 

+5

(4:26)

 

+

(1:34)

 

 

+2

(3:43)

 

+2

(0:58)

-4

 

4

821

42

Istanbul Technical University - Ship Shipping Ship Shipping Shipping Ships

 

 

 

+5

(2:23)

 

-20

+3

(4:40)

 

+

(0:17)

+

(3:52)

 

4

832

43

Babes-Bolyai University - UBB_AvengersAssemble

 

+3

(4:56)

 

+7

(1:15)

 

 

-3

-5

+

(0:35)

+

(3:57)

 

4

843

44

Dnipropetrovsk National University - DNU_FIBONACCIPLUSPLUS (Gerasimov, Panasenko, Selivanov)

 

 

 

+1

(1:45)

-2

 

+4

(3:38)

 

+4

(3:42)

+

(1:59)

 

4

844

45

University of Belgrade -  ETF Belgrade 2

 

 

 

+2

(4:31)

 

-6

+2

(1:44)

 

+1

(2:40)

+

(3:39)

 

4

854

46

Bilkent University - Redshifted

 

 

 

+1

(2:35)

 

 

+4

(4:53)

 

+1

(1:15)

+

(3:34)

 

4

857

47

V.N. Karazin Kharkiv National University - KhNU_AnotherTeam:United (Popova, Skurikhin, Solodova)

 

-4

 

+1

(2:26)

 

 

+2

(4:00)

 

+3

(4:23)

+

(3:02)

 

4

951

48

University of Belgrade - ETF Belgrade 3

 

 

 

+

(1:43)

 

-3

-8

 

+1

(0:54)

+

(1:50)

 

3

287

49

Politehnica University of Bucharest - CodeMafia

-1

 

 

+1

(1:24)

 

-3

+2

(3:00)

 

+

(0:40)

 

 

3

364

50

University of Craiova -  AbstractDataType

 

 

 

+

(1:53)

 

 

+2

(3:06)

 

+

(0:28)

 

 

3

367

51

Faculty of Computer Science, Belgrade - RAF 101

 

 

 

+1

(1:55)

 

 

+1

(4:08)

 

+

(0:26)

-1

 

3

429

52

National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" - NTUU_KPI_VRTeam (Pravosud, Tolstikov, Zhytar)

 

 

 

+1

(1:38)

 

 

+1

(3:51)

 

+

(1:01)

-11

 

3

430

53

Politehnica University of Bucharest - Higu

 

+3

(3:21)

 

+2

(2:01)

 

 

-2

 

+

(0:52)

-1

 

3

474

54

Politehnica University of Bucharest - Undefined

-2

 

 

+3

(1:28)

 

 

+1

(4:52)

 

+

(0:23)

 

 

3

483

55

Uzhgorod National University - UzhNU_MaybeEasyWin (Formaniuk, Hayovich, Kalynych)

 

 

 

+6

(1:51)

 

 

+2

(3:31)

 

+1

(0:28)

 

 

3

530

56

Lviv Polytechnic National University - NULP_Phoenix (Gultaichuk, Toch, Tropets)

 

-5

 

+7

(3:27)

 

 

+1

(2:42)

 

+1

(0:38)

 

 

3

587

57

Technical University of Cluj Napoca - UTCN_Java!Ok

 

-4

 

+3

(2:31)

 

 

+2

(4:05)

 

+2

(1:37)

-3

 

3

633

58

Petro Mohyla Black Sea National University - BSNU_TopSquad (Ermolaev, Mudrievskyj, Raievskyi)

 

 

 

+8

(4:16)

 

 

+2

(3:03)

-4

+

(0:16)

-8

 

3

655

59

Odessa National Mechnikov University - ONU_PRIMATES (Hryhorian, Masalskyi, Volkov)

 

 

 

+2

(1:38)

 

-1

-3

 

+5

(3:07)

+

(4:36)

 

3

701

60

Shumen University - VeVIN

 

 

 

+9

(2:07)

 

-7

+2

(3:45)

 

+2

(1:36)

 

 

3

708

61

National Technical University of Athens -  NTUA-ECE-1

 

+5

(3:29)

 

+1

(2:37)

 

 

-4

 

+3

(4:24)

 

 

3

810

62

Odessa National Mechnikov University - ONU_KappaPride (Haliullin, Krylova, Soletskyi)

 

 

 

+2

(2:18)

 

 

-1

 

+1

(1:08)

 

 

2

266

63

National University of Kyiv-Mohyla Academy - NaUKMA_TeterivV (Ivaniuk, Kreidun, Larin)

 

 

 

+2

(2:57)

 

-2

 

 

+

(1:03)

 

 

2

280

64

Asachi Technical University - Plebeii

 

 

 

+2

(3:03)

 

 

-2

 

+1

(0:56)

 

 

2

299

65

Odessa National Polytechnic University - ONPU_GreenOracle* (Balaban, Devyatkov, Misko)

 

 

 

+6

(2:26)

 

-2

 

 

+

(0:39)

-2

 

2

305

66

Technical University of Moldova - FAF

-2

-2

 

+4

(3:42)

 

 

 

 

+

(0:29)

-1

 

2

331

67

Sofia University - FMI3

-2

-4

 

+1

(2:34)

 

-3

 

 

-2

+

(3:12)

 

2

366

68

Kharkiv National University of Radio Electronics - KhNURE_Brainstorm (Kibenko, Rudenko, Yevtushenko)

 

 

 

+8

(2:54)

 

 

-10

 

+1

(0:29)

 

 

2

383

69

University of Banja Luka - Faculty of Electrical Engineering - ETFBL

 

 

 

+1

(2:37)

 

 

 

 

-5

+

(3:37)

 

2

394

70

Istanbul Technical University - itubitak

 

 

 

+5

(3:22)

 

 

 

 

+1

(1:41)

-11

 

2

423

71

Lviv National University - LNU Hryadochka (Baranovych, Diuh, Duma)

-1

 

 

-7

 

 

+4

(5:00)

 

+1

(0:43)

 

 

2

443

72

National Aviation University  - NAU_R.E.D._Team_2.0 (Ivanenko, Kovba, Shymon)

 

 

 

+6

(3:12)

 

 

 

 

+4

(2:16)

 

 

2

528

73

Sumy State University - SSU_up2olymp (Bozhenko, Liutyi, Pilguy)

 

 

 

+10

(4:45)

 

 

 

 

+

(0:55)

 

 

2

540

74

National Technical University of Athens - NTUA-ECE-3

 

 

 

+5

(2:20)

 

-1

-1

 

+3

(4:11)

 

 

2

551

75

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" - KhPI_Hospice* (Balaba, Honcharov, Reznik)

 

 

 

+3

(3:50)

-10

 

+1

(4:24)

 

-4

 

 

2

574

76

Zaporizhzhya National Technical University - ZNTU_Question_Mark (Basanets, Didenko, Kamienskyi)

 

 

 

+

(3:32)

 

 

-1

 

+7

(4:10)

 

 

2

602

77

Poltava University of Economics and Trade - PUET_SickOurDucks (Derkach, Dudnik, Pylypchenko)

 

-12

 

-39

 

 

 

 

+

(0:15)

 

 

1

15

78

Bogazici University - GUCLU

 

-13

 

-5

 

 

 

 

+

(0:24)

 

 

1

24

79

Dnipropetrovsk National University - DNU_Toxic_and_Proud (Baynak, Lifarenko, Zahoruiko)

 

 

 

-4

 

 

 

 

+2

(1:36)

 

 

1

136

80

University of Sarajevo - Combinatorial Nullstellensatz

 

 

 

+

(3:00)

 

 

 

 

-1

 

 

1

180

81

Yuri Chervnisti National Universit - ChNU_FMI_PurCharm (Gulei, Shanin, Vasylyk)

 

 

 

+

(3:22)

 

 

 

 

-2

-2

 

1

202

82

Vinnytsia National Technical University - VNTU_Meme_Lords (Naumovskiy, Pozur, Svizhak)

 

 

 

+

(3:26)

 

 

 

 

-7

 

 

1

206

83

Cherkasky National University - ChNUBKh Supernova* (Litvinov, Mysiura, Nikitiuk)

 

 

 

+4

(2:07)

 

 

 

 

-1

 

 

1

207

84

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - NVD

 

 

 

+1

(3:23)

 

 

 

 

-5

 

 

1

223

85

Kharkiv National University of Economics - KhNUE__IQ++* (Evtushenko, Matyash, Talancev)

 

 

 

+3

(2:46)

 

 

 

 

-12

 

 

1

226

86

Ukrainian Catholic University - UCUkuriku (Borys, Datsko, Usachova)

 

 

 

+1

(3:31)

 

 

 

 

-2

 

 

1

231

87

Dnipropetrovsk National University - DNU_47th_Bit (Bondar, Siver, Tyshchenko)

 

 

 

+2

(3:47)

 

 

 

 

-7

 

 

1

267

88

Technical College of Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University - c_TC_TNTU_ICTeam (Beker, Pelishko, Zakopets)

 

 

 

 

 

 

 

 

+2

(4:20)

 

 

1

300

89

Academia Tehnica Militara - ATM_MZCL

 

 

 

+5

(4:47)

 

 

 

 

-4

 

 

1

387

90

University of Cyprus - WashingMachines

 

+23

(4:47)

 

-11

 

 

 

 

-4

 

 

1

747

91-100

Pryazovskyi State Technical University - MMC_OutOfMemory (Bilous, Drozdov, Kuberskyi)

 

 

 

-9

 

 

 

 

-3

 

 

0

0

91-100

Dniprodzerzhinsk State Technical University - DSTU_Starlight (Boris, Kharchenko, Zyuz)

 

 

 

-9

 

 

 

 

-5

 

 

0

0

91-100

American University of Bulgaria - Team AUBG

 

 

 

 

 

 

 

 

-11

 

 

0

0

91-100

Middle East Technical University - Hiper Optik Vaskuler Dondurucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

91-100

National and Kapodistrian University of Athens - BusyBeavers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

91-100

New Bulgarian University - NBU

 

 

 

 

 

 

 

 

-14

 

 

0

0

91-100

Technical University of Varna - TUV

 

 

 

 

 

 

 

 

-6

 

 

0

0

91-100

University of Craiova - DynamicMode

 

 

 

 

 

 

 

 

-7

 

 

0

0

91-100

University of Cyprus - Multi-Threat

 

 

 

 

 

 

-3

 

-1

 

 

0

0

91-100

West University of Timisoara - UVT_TD3

 

 

 

-12

 

 

 

 

-1

 

 

0

0

 

Total:

30

262

8

375

92

248

203

17

247

102

0

1584

 

 

Success:

3

28

2

84

16

5

58

0

77

50

0

323

 

 

%:

10%

11%

25%

22%

17%

2%

29%

0%

31%

49%

0%

20%